1 محصول
مرتب‌سازی:

حفاظت برقسفید50/60HZ50/60HZ<0.65.5Amax2000VAmaxتکفازتکفاز11A5 دقیقه165-235V220±130~36ºC