1 محصول
مرتب‌سازی:

حفاظت برقسفید50/60HZ50/60HZ<0.65.5Amax2000VAmaxتکفازتکفاز11A10 ثانیه180-250V220±130~30°C